Organizare concurs de recrutare

1621

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedetreminată a următoarelor funcții publice de execuție vacante, după cum urmează :

 1. SERVICIUL POLITICI IMPLEMENTARE PROGRAME IMM
 2. Consilier clasa I, grad profesional asistent – 1 post
 3. Consilier, clasa I, grad professional principal – 2 posturi
 4. Consilier, clasa I, grad professional superior – 1 post.
 1. Consilier clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi

Pentru toate posturile scoase la concurs, durata timpului de muncă este cea normală, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Condiții de desfășurare :

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești, Bdul Republicii, nr. 12-14, bl. 33B1-B2, municipiul Ploiești.

Calendarul de desfășurare a probelor concursului este următorul:

–          depunerea dosarelor de înscriere în perioada: 25.09.2020 – 14.10.2020

–          selecția dosarelor depuse: 15.10.2020 – 19.10.2020

–          susținerea probei scrise în data de: 28 octombrie 2020, ora 10,00

 – interviul : într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise; data și ora vor fi comunicate ulterior afișării rezultatelor probei scrise, la sediul AIMMAIPE Ploiești.

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive:

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării postului mai sus menționat persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

 1. (prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare):

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

II. Condiții specifice :

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuție : minimum 1(un) an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent, minimum 5(cinci) ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional principal, minimum 7(șapte) ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior. conform prevederilor art. 468 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru participarea la concurs, candidații vor depune un dosar de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 25.09.2020 – 14.10.2020, la sediul Agenției pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești, Bdul Republicii, nr. 12-14, bl. 33B1-B2.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente :

 1. w.w.w.agentiaimmploiesti.ro ), în format deschis, editabil, precum și la sediul AIMMAIPE Ploiești, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare, în format letric;

Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 2. Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în modelul orientativ anexat trebuie să acuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarative pe propria răspundere (anexa nr. 3). În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publica competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar, se solicit potrivit legii și procedurii aprobate la nivel institutional(anexa nr. 3)

Copiile actelor mai sus menționate se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face o contestație în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse va urma aceeași procedură specifică comunicării rezultatelor la etapele concursului, în termen maxim de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia este parte componentă a prezentului anunț.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste grilă.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice și abilitățile prectice necesare ocupării funcției publice pentru care se organizează concursul, precum și cele în domeniul administrației publice.

Proba interviu pote fi susținută doar de către candidații admiși la proba scrisă

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt :

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează :

Sunt declarați „admis” la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Sunt declarați „admis” la proba interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obținut punctajul mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

III. Atribuțiile prevăzute în fișa postului SERVICIUL POLITICI IMPLEMENTARE PROGRAME IMM

Consilier clasa I, grad profesional asistent

 • Participă la alcătuirea și gestionarea bazei de date cu intreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia, cu descrierea și prezentarea detaliată a obiectivului de activitate al fiecărei întreprinderi;
  • Colaborează cu colegii, reprezentanții administrației publice locale și regionale, ai agențiilor de dezvoltare regională și cu organizațiile reprezentative pentru intreprinderi mici și mijlocii, cu persoane fizice și juridice, pentru implementarea tehnică și financiară a programelor desfășurate la nivelul agenției;
  •  Colaborează cu reprezentanții prefecturilor, administrației publice locale și regionale, ai agențiilor de dezvoltare regională și cu organizațiile reprezentative pentru intreprinderi mici și mijlocii, cu persoane fizice și juridice, în domeniul de competență;
  • Promovează și dezvoltă cu prioritate relații de colaborare și parteneriat cu organizațiile patronale reprezentative la nivel regional și local pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  • Participă la implementarea la nivel local a programelor și formulează  propuneri de îmbunătățire a procedurilor de implementare, în vederea respectării indicatorilor de performanță ai programelor de finanțare;
  • Participă la îmbunătăţirea cadrului legislativ împreună cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  • Participă la implementarea programului Start-up Nation;
  • Participă la activitățile de verificare, evaluare, selectare, avizare a planurilor de afaceri în cadrul programelor desfășurate în cadrul agenției;
  • Este responsabil pentru arhivarea documentelor pe care le lucreză;
  • Răspunde cu promptitudine și în timp optim tuturor solicitărilor/sarcinilor ce îi sunt încredințate/dispuse în mod direct de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ în vigoare, cu studiile absolvite și în limitele competențelor dobândite;
  • Asigură protecția informațiilor cu care lucrează, care sunt confidențiale potrivit dispozițiilor legale;
  • Participă la îndeplinirea angajamentelor AIMMAIPE Ploiești, în domeniul de competență;
  • Analizează documentele repartizate de către șeful ierhic superior și formulează puncte de vedere cu privire la acestea.
  • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și alte sarcini dispuse de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu legislația în vigoare;

Consilier clasa I, grad profesional principal

 • Participă la activitatea de verificare, evaluare, avizare a planurilor de afaceri, în programele derulate de către agenșie;
  • Participă la elaborarea procedurilor de implementare a programelor Pentru IMM-uri precum și a procedurilor operaționale aferente acestora;
  • Urmărește stadiul implementării etapelor de evaluare și contractare în cadrul programelor și întocmește rapoarte/situații privind stadiul etapelor menționate;
  • Colaborează și comunică cu colegii, reprezentanții administrației publice locale și regionale, ai agențiilor de dezvoltare regională și cu organizațiile reprezentative pentru intreprinderi mici și mijlocii, cu persoane fizice și juridice, pentru implementarea tehnică și financiară a programelor desfășurate la nivelul agenției;
  • Participă la alcătuirea și gestionarea bazei de date cu intreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia, cu descrierea și prezentarea detaliată a obiectivului de activitate al fiecărei întreprinderi;
  • Colaborează cu reprezentanții prefecturilor, administrației publice locale și regionale, ai agențiilor de dezvoltare regională și cu organizațiile reprezentative pentru intreprinderi mici și mijlocii, cu persoane fizice și juridice, în domeniul de competență;
  • Promovează și dezvoltă cu prioritate relații de colaborare și parteneriat cu organizațiile patronale reprezentative la nivel regional și local pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  • Participă la implementarea la nivel local a programelor și formulează  propuneri de îmbunătățire a procedurilor de implementare, în vederea respectării indicatorilor de performanță ai programelor de finanțare;
  • Participă la îmbunătăţirea cadrului legislativ împreună cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  • Participă la implementarea programului Start-up Nation;
  • Participă la activitățile de verificare, evaluare, selectare, avizare a planurilor de afaceri în cadrul programelor desfășurate în cadrul agenției;
  • Este responsabil pentru arhivarea documentelor pe care le lucreză;
  • Răspunde cu promptitudine și în timp optim tuturor solicitărilor/sarcinilor ce îi sunt încredințate/dispuse în mod direct de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ în vigoare, cu studiile absolvite și în limitele competențelor dobândite;
  • Asigură protecția informațiilor cu care lucrează, care sunt confidențiale potrivit dispozițiilor legale;
  • Participă la îndeplinirea angajamentelor AIMMAIPE Ploiești, în domeniul de competență;
  • Analizează documentele repartizate de către șeful ierhic superior și formulează puncte de vedere cu privire la acestea.
  • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și alte sarcini dispuse de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu legislația în vigoare;

Consilier clasa I, grad profesional superior

 • Participă la elaborarea procedurilor de implementare a programelor Pentru IMM-uri precum și a procedurilor operaționale aferente acestora;
  • Urmărește modificările legislative și a reglementărilor europene și naționale în domeniile relevante și contribuie la aplicarea acestora în cadrul procedurilor de implementare a proiectelor și programelor pentru IMM-uri;
  • Urmărește derularea programelor și propune, acolo unde este cazul, modificarea procedurilor de implementare a programelor d esprijinire a înființării de noi IMM-uri și de susținere a acestora, precum și a procedurilor operaționale;
  • Urmărește stadiul implementării etapelor de evaluare și contractare în cadrul programelor și întocmește rapoarte/situații privind stadiul etapelor menționate;
  • Participa la implementarea proiectelor finanțate din Fonduri europene;
  •  Îndeplinește sarcina de coordonator programe, atunci când este cazul;
  • Face parte din comisii și grupuri de lucru organizate de ministerul de resort sau organismo naționale și internaționale, acolo unde este cazul;
  • Participă la implementarea programului Star-up Nation;
  • Intocmește analize, studii, materiale și lucrări legate de activitatea specifică, repartizate de conducere, cu păstrarea confidențialității datelor;
  • Colaborează și comunică cu colegii, reprezentanții administrației publice locale și regionale, ai agențiilor de dezvoltare regională și cu organizațiile reprezentative pentru intreprinderi mici și mijlocii, cu persoane fizice și juridice, pentru implementarea tehnică și financiară a programelor desfășurate la nivelul agenției;
  • Participă la alcătuirea și gestionarea bazei de date cu intreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia, cu descrierea și prezentarea detaliată a obiectivului de activitate al fiecărei întreprinderi;
  • Colaborează cu reprezentanții prefecturilor, administrației publice locale și regionale, ai agențiilor de dezvoltare regională și cu organizațiile reprezentative pentru intreprinderi mici și mijlocii, cu persoane fizice și juridice, în domeniul de competență;
  • Promovează și dezvoltă cu prioritate relații de colaborare și parteneriat cu organizațiile patronale reprezentative la nivel regional și local pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  • Participă la implementarea la nivel local a programelor și formulează  propuneri de îmbunătățire a procedurilor de implementare, în vederea respectării indicatorilor de performanță ai programelor de finanțare;
  • Participă la îmbunătăţirea cadrului legislativ împreună cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  • Participă la implementarea programului Start-up Nation;
  • Participă la activitățile de verificare, evaluare, selectare, avizare a planurilor de afaceri în cadrul programelor desfășurate în cadrul agenției;
  • Este responsabil pentru arhivarea documentelor pe care le lucreză;
  • Răspunde cu promptitudine și în timp optim tuturor solicitărilor/sarcinilor ce îi sunt încredințate/dispuse în mod direct de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ în vigoare, cu studiile absolvite și în limitele competențelor dobândite;
  • Asigură protecția informațiilor cu care lucrează, care sunt confidențiale potrivit dispozițiilor legale;
  • Participă la îndeplinirea angajamentelor AIMMAIPE Ploiești, în domeniul de competență;
  • Analizează documentele repartizate de către șeful ierhic superior și formulează puncte de vedere cu privire la acestea.
  • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și alte sarcini dispuse de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu legislația în vigoare;

IV. Atribuțiile prevăzute în fișa postului SERVICIUL ATRAGERE DE INVESTIȚII ȘI PROMOVARE A EXPORTULUI

Consilier, clasa I grad profesional asistent

 • Urmărește abordarea pro-activă a potențialilor investitori în vederea contactării și prezentării oportunităților de investitii pe plan local și regional;
  • Participă la întâlniri de lucru organizate în vederea realizării schimbului de experiență cu agențiile sau instituțiile guvernamentale, non-guvernamentale, precum și cu cele din mediul privat
  • Informează operativ conducerea instituției asupra oricăror sesizări din partea investitorilor străini privind eventualele abateri de la procedurile și reglementările legale, de la etică profesională, precum și asupra oricăror alte acte săvârșite voluntar sau din culpă, care afectează mediul de afaceri, inițierea sau derularea investițiilor pe plan local și regional;
  • Elaborează notele de convorbiri cu terții;
  • Identifică și informează producatorii români locali și regionali cu potential de export  programele de sustinere și promovare a exporturilor, facilitarea contractelor directe dintre potentialii parteneri externi și antreprenori locali și regionali
  • Participă la activitățile de pregătire a IMM-urilor pentru accesul și cresterea competitivității lor pe piața comună prin:
  • diseminarea de informatii generale și specializate cu privire la Uniunea Europeană;
  • organizarea de seminarii și cursuri de pregătire cu tematică europeană, anteprenorială, etc;
  • organizarea la nivel regional de târguri conform / în baza programelor de stimulare a IMM-urilor aprobate;
  • Răspunde cu promptitudine și în timp optim tuturor solicitărilor/sarcinilor ce îi sunt încredințate/dispuse în mod direct de conducerea AIMMAIPE -PLOIEȘTI, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ în vigoare, cu studiile absolvite și în limitele competențelor dobândite;
  • Participă la implementarea programului Start-up Nation;
  • Participă la activitățile de verificare, evaluare, selectare, avizare a planurilor de afaceri în cadrul programelor desfășurate în cadrul agenției;
  • Este responsabil pentru arhivarea documentelor pe care le lucreză;
  • Răspunde cu promptitudine și în timp optim tuturor solicitărilor/sarcinilor ce îi sunt încredințate/dispuse în mod direct de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ în vigoare, cu studiile absolvite și în limitele competențelor dobândite;
  • Asigură protecția informațiilor cu care lucrează, care sunt confidențiale potrivit dispozițiilor legale;
  • Participă la îndeplinirea angajamentelor AIMMAIPE Ploiești, în domeniul de competență;
  • Analizează documentele repartizate de către șeful ierhic superior și formulează puncte de vedere cu privire la acestea.
  • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și alte sarcini dispuse de conducerea AIMMAIPE Ploiești, în conformitate cu legislația în vigoare;

Relații suplimentare se pot obție de la AIMMAIPE Ploiești, luni – joi în intervalul orar : 09.30-16.00, vineri, în intervalul orar: 09.30 -13.00, telefon 0374910246 (condițiile de participare și bibliografia se vor afișa la sediul și pe site-ul AIMMAIPE Ploiești: http://www.agentiaimmploiesti.ro ).

Anexe la prezentul ANUNȚ :

 • Fișa de participare la concurs – model (anexa nr. 1);
  • Adeverința de salariat – format standard – model(anexa nr. 2);
  • Declarația consimțământ pentru eliberarea extrasului cazierului judiciar – model(anexa nr. 3).
  • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia – model(anexa nr. 4).

Date de contact : telefon: 0374910246, e-mail: oficiuploiesti@imm.gov.ro

Persoana de contact : Simona Elena Dinu

Documentele solicitate pentru dosarul de concurs se vor depune personal la secretarul comisiei de concurs. 

Data afișării anunțului : 25.09.2020

BIBLIOGRAFIE

Consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciul Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și din cadrul Serviciul Politici Implementare Programe pentru IMM:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OUG nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. HG nr. 44/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 7. OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-Up Nation, publicat în Monitorul  Oficial nr. 1080 din 20 decembrie 2018;
 10. OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, modificările și completările ulterioare;
 11. Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
 12. OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din Fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID – 19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 13. Ordinul nr.1060/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;   

Notă:Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative prezentate în bibliografia de mai sus, inclusiv republicările, modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

Serviciul Politici Implementare Programe pentru IMM

Consilier clasa I, grad profesional principalConsilier clasa I, grad profesional superior

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OUG nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. OG nr. 44/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 7. OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-Up Nation, publicat în Monitorul  Oficial nr. 1080 din 20 decembrie 2018;
 10. OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, modificările și completările ulterioare;
 11. Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
 12. OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din Fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID – 19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 13. Ordinul nr.1060/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 
 14. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 233/2002;

Notă:Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative prezentate în bibliografia de mai sus, inclusiv republicările, modificările și completările ulterioare.

Articolul precedent❗ATENȚIE❗ Informații utile pentru cei care vor să se înscrie pe platforma granturi.imm.gov.ro
Articolul următorRezultate selectie dosare concurs